csik

Az isteni igazság szolgálatában

Nagy József a Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség beosztott lelkipásztora, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Józseffel többek között a lelkipásztor sokrétű feladatáról és felelősségéről, a szolgálatot megelőző egyetemi évekről és a hit támogató erejéről beszélgettem.


Halász Dóra Vera: Két évvel az érettségit követően kezdted meg a tanulmányaidat a Károli teológus-lelkész szakán. Mennyiben voltak meghatározóak a gyerekkori élmények abban, hogy lelkipásztornak szegődj? Voltak olyan fontos találkozások, amelyek ebbe az irányba vittek? 

Nagy József: Kisiskolás koromtól kezdődően nem volt kérdés, hogy vasárnaponként a gyermek-istentiszteleten a helyem, ahogy az sem, hogy esténként imádsággal zárjam-e a napomat. Ezek az élmények hitre jutásom szempontjából meghatározóak voltak, azonban ekkor még meg sem fordult a fejemben, hogy valaha is lelkipásztorként a szószékről hirdessem az igét.

Az első beszélgetésre, amely a lelkészi szolgálat irányába terelt, körülbelül 17 éves koromban került sor. Egy alkalommal, amikor küldő gyülekezetemben, a Sárbogárdi Református Egyházközségben a nyári gyermekhét alkalmával segítettem, egy nyugalmazott lelkipásztor kérdezett rá, hogy volna-e kedvem jelentkezni a teológiára. A kérdésen nagyon meglepődtem, és akkor nemleges választ adtam rá. Szükség volt még néhány évre, hogy örömmel ki tudjam mondani, és meg tudjam látni, hogy Isten a lelkészi szolgálatra hívott el.

Halász Dóra Vera: Mire emlékszel vissza szívesen az egyetemi évekből?

Nagy József: Számos dologra gondolok vissza örömmel. A legelső évben kizárólag a tanulásra összpontosítottam, és Istennek hála sikerrel tudtam venni az akadályokat. Pontosabban nem is akadályként fogtam fel a teljesítendő feladatok túlnyomó részét.

 

A következő két esztendőben a tanulás mellett több közösségi megbízatásom is volt. Először évfolyamvezetőként tevékenykedtem, később pedig a kari Hallgatói Önkormányzatban vállaltam tisztséget, végül pedig megválasztottak az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének. Külön örülök, hogy EHÖK elnökként a Bölcsészettudományi Karon több lelki programot is szervezhettünk. Negyed-, illetve ötödévben pedig egy OTDK dolgozatot készítettem. Ugyanebben az időben alakítottuk át és költöztettük a Hittudományi Kar Török Pál Kari Könyvtárát, ami fontos közösségi munka és élmény volt számomra.

Egyetemi éveim alatt a teológiát mint tudományt is nagyon megszerettem. Lelki, illetve intellektuális szempontból is rengeteget adott, hogy több éven keresztül legfőbb feladatom volt, hogy Isten Igéjével foglalkozzam. Ezért is döntöttem úgy, hogy a lelkészi szolgálat megkezdésén túl folytatni fogom a tanulmányaimat, és jelentkeztem Egyetemünk Hittudományi Doktori Iskolájába.

Halász Dóra Vera: Mire van igény manapság, mit várnak leginkább egy lelkipásztortól a hívek, és hogyan lehet az összes elvárásnak egyszerre megfelelni?

Nagy József: A lelkipásztortól általában elvárják, hogy legyen jó igehirdető, látogassa a gyülekezeti tagokat, legyen jó a hitoktatásban, jeleskedjen a szervezésben, végezze el az adminisztrációs feladatokat, építkezzen, illetve építtessen, legyen folyamatosan elérhető, és közben minduntalan képezze is magát. A felsorolásból is látható, hogy számos olyan elvárás fogalmazódik meg, amelyeket fizikai képtelenség egy személyben teljesíteni.

Ezért is szükséges, hogy legyenek olyan gyülekezeti munkások, akik segíteni tudnak a terhek hordozásában. Elengedhetetlennek tartom, hogy a lelkész és a gyülekezeti tagok is felmérjék, hogy a lelki szolgálat, a gyülekezeti lét nem egyetlen ember “produkciója”, hanem egy olyan szolgálat – és nem szolgáltatás –, amely sokakat hív együttműködésre.

Halász Dóra Vera: Elmondásod szerint számos gyakorlati feladat is része a munkának az adminisztrációtól kezdve az eseményszervezésen át az építkezések figyelemmel kíséréséig. Kaptok ezekhez valamilyen felkészítést? Van kifejezetten ilyen jellegű gyakorlati oktatás az egyetemi tanulmányok során?

Nagy József: Legelőször is úgy látom, hogy az egyetem leginkább a hitbéli és ismeretbeli gyarapodás színtere kell legyen. A teológián eltöltött idő arra készít fel minket, hogy minél jobban felvértezzük magunkat a későbbi szolgálatra.

Az utóbbi években a gyakorlati felkészítés egyre nagyobb hangsúlyt kap. A teológus-, lelkészképzés részévé vált egy plusz olyan gyakorlati félév, amely során a hallgatók gyülekezeteket és egyházi intézményeket látogathatnak. Az úgynevezett hatodév lényege pedig az, hogy a hallgató egy adott gyülekezetben, egy mentor-lelkipásztor mellett szolgál egy teljes éven keresztül. Ez az esztendő olyan szempontból is hasznos, hogy ekkor a hallgató vállára még nem nehezedik a gyülekezetvezetés felelőssége, viszont már testközelből láthatja a gyülekezeti munka minden áldását és nehézségét.

Halász Dóra Vera: A felvérteződni szót használtad. Mit jelent ez számodra?

Nagy József: Mindez azt jelenti, hogy a leendő lelkipásztor, a képnél maradva, egy könnyű küzdőtérre kell kilépjen. Amikor a küldő gyülekezetem lelkészének jeleztem, hogy szeretnék a teológiára jelentkezni, akkor ő maga is megfogalmazta: a lelkészi szolgálat nem könnyű küzdelem. Éppen ezért szükséges, hogy a lelkész megfelelő eszközök, fegyverek birtokában tegye ezt meg. Pál apostol is egy ehhez hasonló képet használ, amikor azt mondja: “Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét” (Ef 6,11).

Ez elsősorban a lelki értelemben vett felkészülést jelenti. Hiszen ha a teológusévek alatt nem alakul ki, vagy nem szilárdul meg az Istennel való napi kapcsolat, akkor a konkrét szolgálati helyen a feladatok elvégzése közepette még nehezebben fog megvalósulni, mivel intellektuálisan is szükséges felkészülnie a lelkésznek arra, hogy heti több alkalommal Isten igéjét fogja hirdetni. Számomra lényeges, hogy minél több olyan ismeretre tehessek szert, melyek igehirdetésemet segíthetik.

Halász Dóra Vera: Te kihez tudsz fordulni a saját problémáiddal, kétségeiddel, a hívektől átvállalt lelki terhekkel? Van egy kialakult segítői hálózat? Létezik „szupervízió” a lelkipásztorok számára?

Nagy József: A harcra készülés képénél maradva a jó hír az, hogy vannak olyan “bajtársaim” akikhez bizalommal fordulhatok. Istennek hála többekkel is megoszthatom a nehézségeimet. Van néhány olyan évfolyamtársam, illetve idősebb, lelkészi szolgálatot végző barátom, akik segítségemre lehetnek. Emellett vannak olyan barátaim is, akik nem a szűken vett egyházi környezetből valók, így az aktuális kérdéseimre más nézőpontból tudnak tekinteni.

Halász Dóra Vera: A fiatalokat általában foglalkoztatják az élet nagy kérdései, az élet értelme. Gondolod, hogy a hívő embereknek könnyebb ezekkel a kérdésekkel megbirkózniuk?

Nagy József: A kérdésre határozott igen a válaszom, mivel a hívő ember eljutott arra a felismerésre, hogy életének értelme és célja van, és hogy Isten szereti az ő életét. Tudom, hogy van valaki, aki szeret engem, mégpedig a világot teremtő és fenntartó Isten. Ennek öröme, felszabadító volta tud engem is a lelkészi szolgálatban segíteni, motiválni.

Halász Dóra Vera: Mennyire érintik az istentiszteletek a mindenkori politikai és társadalmi helyzetet? Elvárt, hogy ez téma legyen, esetleg konkrétan állást foglaljon a lelkipásztor bizonyos ügyekben, vagy éppen a társadalmi témáktól független, örökérvényű üzenetek megfogalmazása a cél?

Nagy József: Az igehirdetés fontos elvi célja, hogy az örökérvényű üzenetet a mindenkori szituációra alkalmazza. Pontosan azért, mert ami örökérvényű, az mindig aktuális. Konkrét példaként gondolhatunk itt arra, hogy az ószövetségi próféták a Biblia alapján is reflektáltak aktuálpolitikai kérdésekre.

A lelkipásztor feladata, hogy bátran, lelkiismeretesen, legjobb tudása alapján, Isten Igéjére figyelve alakítsa ki véleményét, minden megkötés nélkül.

Halász Dóra Vera: Számos olyan nagyon is mély kérdés van, aminek létezik aktuálpolitikai vonulata is. Ha csak az abortuszra, a mesterséges megtermékenyítésre, vagy a háborús menekültekhez való viszonyulás kérdésére gondolunk. Ezek esetében rendkívül fontos, hogy a lelkipásztor milyen üzenetet ad át a híveknek. Az ilyen, általában a társadalmat is megosztó kérdések esetén is szabad kezet kap a lelkész?

Nagy József: Legelőször is minden kortárs etikai dilemma kapcsán beszélhetünk aktuálpolitikai áthallásról, ez megkerülhetetlen. Másodszor pedig személyes tapasztalataim alapján a lelkipásztor szabadon elmondhatja véleményét.

Meglátásom szerint az előbbiek kapcsán nem is az a döntő, hogy társadalmilag mennyire megosztóak ezek a kérdések, hanem, hogy tudunk-e olyan üzenetet megfogalmazni, amely a Szentírás alapján megállja-e a helyét. Ha valaki egy bizonyos érték mellett kiáll, bizonyára némelyeknek nem fog tetszeni. Úgy vélem, hogy ettől nem szükséges megrettennünk. Véleményem szerint az egyháznak azt a kérdést kell feltennie, hogy az igazság mérlegére helyezve megáll-e a kimondott szó.

Halász Dóra Vera: Hogyan közelíti meg a református egyház, illetve egy konkrét egyházközség a nem vallásos embereket? Milyen missziós tevékenységet folytat a Magyarországi Református Egyház?

Nagy József: Konkrét egyházközségről szólva hadd utaljak jelenlegi szolgálati helyemre. A nem vallásos emberek elérése szempontjából nagy lehetőségnek tartom az óvodai és iskolai hitoktatást. Több olyan család is beíratta gyermekét a foglalkozásokra, akik esetében nem beszélhetünk egyházi kötődésről. Örömünkre szolgál, hogy közülük többen megfordultak és megfordulnak gyülekezetünkben.

Emellett, a hívogatás tekintetében leghatásosabb, ha a gyülekezeti tagok a saját közvetlen környezetükben szólítják meg ismerőseiket. Mindez azért is fontos, mert így az újonnan érkező számára nem lesz teljesen idegen az a közeg, ahova érkezik, mivel ismeri azt, aki elhívta a gyülekezeti alkalomra.

Halász Dóra Vera: Ezek szerint nincs is központi missziós, térítési tevékenység?

Nagy József: Minden évben a református egyházközségek saját maguk készítik el az úgynevezett Missziói Munkatervet. Minden egyházközség és ezzel együtt minden település más; a helyi lelkipásztor és presbitérium feladata, hogy felismerje az esetleges kitörési pontokat. Ilyen értelemben a helyi közösségeké a felelősség.

Ugyanakkor az egyházközségek igényeit figyelembe véve a zsinat, egyházkerületek, egyházmegyék is számos olyan programot szerveznek, amelyek az említett missziói tevékenység kategóriájába esnek. Gondoljunk például a kétévente megrendezésre kerülő református ifjúsági találkozóra, a Csillagpontra. Továbbá a felsorolást folytatva a “központi” missziós tevékenység alatt gondolhatunk számos rádió, illetve televízió műsorra, internetes elérhetőségre, illetve nyomtatott kiadványokra.

Halász Dóra Vera: A teológusi és a lelkipásztori hivatás nem afféle dolog, amit az ember a munkaidő végeztével lezár, a munkahelyén hagy. Van a lelkipásztornak szabad ideje? Létezik valamiféle külső-belső pihenőidő? Ha igen, az hogyan telik?

Nagy József: A korábbi gyakorlathoz képest a lelkészek számára biztosítva van a héten egy pihenőnap. Akár ezen a napon vagy egy kevésbé kötött délutánon előszeretettel utazom el, vagy ha lehetővé teszi az időjárás, megyek el sétálni a Budai-hegyekbe. Jómagam tehát úgy tudom lezárni a teendőket, hogy fizikailag is elszakadok attól a közegtől, amelyben napról-napra mozgok. Ugyanakkor megvallom, hogy az utóbbi időben kevés lehetőségem volt erre, és érzem ennek szükségességét.

Budapest, 2017. november 7.

ikon1

REGISZTRÁCIÓ

Regisztrálj online weboldalunkon, hogy igénybe vehesd kedvezményeinket, és hogy értesülj legfrissebb híreinkről!

ikon2

KEDVEZMÉNYEK

Egykori vagy az idén végzett hallgatóink a weboldalunkon történő regisztrációval kedvezményekben részesülnek

ikon3

ÁLLÁSAJÁNLATOK

Tekintsd meg partnereink aktuális állásajánlatait, regisztrálj Álláshírlevelünkre!